Stichting Bargerveen – voor systeemgericht natuurherstel

Stichting Bargerveen werkt aan een duurzaam herstel en behoud van natuur. Als onafhankelijke stichting ontwikkelen wij ecologische kennis en vertalen deze naar de praktijk van herstel, ontwikkeling en beheer van natuurgebieden. In nauwe samenwerking met terreinbeheerders optimaliseren wij maatregelen en voeren gerichte monitoring, onderzoek en beheerexperimenten uit. Deze aanpak levert belangrijke en vernieuwende inzichten op voor beheer en beleid. Onze adviezen zijn dan ook altijd op maat én evidence based.

Stichting Bargerveen 25 jaar!

Symposium

1250 soorten-dag